نام پدر: مرحوم باقر

نام همسر: ایمانه توسرکانی

نام فرزندان: محمد

شغل: تجارت