آقای احمد مجدی عرب

نام پدر: حاج کاظم

نام مادر: حاجیه خانم فاطمه قصاب دزفولی

محل ولادت : آبادان

نام فرزند: اصلان

ساکن شیراز