عکسی که مشاهده می نمایید مربوط به سال ۱۳۳۷ یعنی مربوط به ۵۵سال پیش میباشد

از راست بالا ایران مجدی نسب ودر آغوش ایشان محمد حسن مجدی نسب-زهرا مجدی نسب ردیف جلو از راست:هما مجدی نسب-محمد علی مجدی نسب-فرخنده مجدی نسب

از راست بالا
ایران مجدی نسب ودر آغوش ایشان محمد حسن مجدی نسب-زهرا مجدی نسب
ردیف جلو از راست:هما مجدی نسب-محمد علی مجدی نسب-فرخنده مجدی نسب