طبق تحقیقاتی که نموده ام۱۸۷ نفر از افراد خاندان مجدی به دیار حق رفته اند از این تعداد ۶۵نفر زن و ۱۲۲ نفر مرد بوده اند این اموات در آرامستان های شهرستان دزفول و نجف اشرف به خاک سپرد ه شده اند اسامی این اموات به شرح زیر است
۱-حیدر علی

۲-نورعلی

۳-محمد علی

۴-حاج رشید بزرگ

۵-حسین

۶-زهرا

۷-مبارک

۸-حسین

۹-میرزا

۱۰-جوهر

۱۱-محمدتقی

۱۲-خورشید

۱۳خد یجه

۱۴-طلا

۱۵-رضا

۱۶-پاپی

۱۷-ابوالقاسم

۱۸-سلطان علی

۱۹-حسن

۲۰-سلطان

۲۱-روبخیر

۲۲-گل

۲۳-جاسم

۲۴-مندنی

۲۵-نصرالله

۲۶-مهدی

۲۷-احمد

۲۸-دختری

۲۹-حسن گل

۳۰-عطر گل

۳۱-بی بی خاتون

۳۲-سردار

۳۳-کوچک

۳۴-فاش

۳۵-محمدحسین

۳۶-مبارک

۳۷-زری

۳۹-محمد

۴۰-احمد

۴۱-غلامحسین

۴۲-غلامعلی

۴۳-گوهر

۴۴-عزیز

۴۵-حبیب

۴۶-زیبا

۴۷-طوبی

۴۸-محمدعلی

۴۹-طاهره

۵۰-صدیقه

۵۱-هوشنگ

۵۲-هبت

۵۳-میعاد

۵۴-محمد حسین

۵۵-رشید

۵۶-حسین

۵۷-حسن

۵۸-میرزاعلی(عباس)

۵۹-فاطمه سلطان

۶۰-هاجرسلطان

۶۱-زهراسلطان

۶۲-نصرت

۶۳-بتول

۶۴-هادی

۶۵-غلامرضا

۶۶-نورعلی

۶۷-حسن

۶۸-سالار

۶۹-دختری

۷۰-حسن گل

۷۱-عطرگل

۷۲-محمدعلی

۷۳-ناصر

۷۴-غلامرضا

۷۵-محمود

۷۶-غلامرضا

۷۷-عبدالرحمان

۷۸-عبدالرحیم

۷۸-عبدالحمید

۷۹-هادی(علی)

۸۰-فرامرز

۸۱-محمدکاظم

۸۲-تاج

۸۳-سپهدار

۸۴-عبدالحسین

۸۵-شوکت

۸۶-آهو

۸۷-ابراهیم

۸۸-همتی

۸۹-محمدعلی

۹۰-ابراهیم

۹۱-نظام

۹۲-همت

۹۳-اسماعیل

۹۴-فرزعلی

۹۵-غلامحسین

۹۶-شمش جان

۹۷-صدرگل

۹۸-غلامرضا

۹۹-ملک

۱۰۰-باقر

۱۰۱-شیخ علی بزرگ

۱۰۲-میرزا

۱۰۳-شیخ نعمت

۱۰۴-شیخ علی

۱۰۵-نعمت الله

۱۰۶-عبدالمحمد

۱۰۷-بهار

۱۰۸ -زهرا

۱۰۹-شیخ کرم

۱۱۰-شیخ فتح الله

۱۱۱-برگ گل

۱۱۲-محمدحسن

۱۱۳-میرزا

۱۱۴-عبدالرحمان

۱۱۵-خورشید

۱۱۶-والیه

۱۱۷-گل

۱۱۸-علی

۱۱۹-مهری

۱۲۰-ملک

۱۲۱-ابراهیم

۱۲۲-اسماعیل

۱۲۳-گل گل

۱۲۴-ملک محمود

۱۲۵علی نقی

۱۲۶-اسماعیل

۱۲۷-ابراهیم

۱۲۸-ملک

۱۲۹جواهر

۱۳۰-طلا

۱۳۱-غلامعلی

۱۳۲-شوکت

۱۳۳-شیرعلی

۱۳۴-رحیم

۱۳۵-صفرعلی

۱۳۶-محمود

۱۳۷-رحیم

۱۳۸-محمد

۱۳۹-کاظم

۱۴۰-نجدی

۱۴۱-عباس

۱۴۲-هیل گل

۱۴۳-صدرگل

۱۴۴-رخ گل

۱۴۵-فاطمه

۱۴۶-کبری

۱۴۷-سهراب

۱۴۸-بشیربزرگ

۱۴۹-حسین

۱۵۰-رضا

۱۵۱-محمدعلی

۱۵۲-محمد سلطان

۱۵۳-مریم خاتون

۱۵۴-زهرا

۱۵۵-فاطمه

۱۵۶-کریم

۱۵۷-رحیم

۱۵۸-محمد

۱۵۹-رحمان

۱۶۰-منور

۱۶۱-طوبی

۱۶۲-روبخیر

۱۶۳-فاطمه

۱۶۴-محمد تقی

۱۶۵-نعنا

۱۶۶-غریبه

۱۶۷-شوکت

۱۶۸-طاهره

۱۶۹-رضا

۱۷۰-اسماعیل

۱۷۱-لازم

۱۷۲-جاسم

۱۷۳-عباس

۱۷۴-جواهر

۱۷۵-کوچک

۱۷۶-غلامحسین

۱۷۷-عبدالرضا

۱۷۸-شوکت

۱۷۸-حبابه

۱۷۹-علی

۱۸۰-عبدالمحمد

۱۸۱-ملک

۱۸۲-محمد

۱۸۳-حسن

۱۸۴-حاجی محمد

۱۸۵-عبدالرحمان

۱۸۶-طیبه

۱۸۷-محمد رضا
خداوند رحمان تمامی آنها رارحمت نماید انشآءالله