تا وقت را در تحت اختیار خود درنیاورید هیچ چیز را نمیتوانید سامان دهی کنید
براین اساس دراینجا ده روش ساده برای سامان دهی وقت توصیه میشود;
۱-باسامان دهی وقت درواقع خودراسامان دهی می کنید
همیشه به یاد داشته باشیدشما هم به اندازه دیگران وقت دراختیار دارید پس تصمیم بگیریدکه چطورباشیدوچه کارکنیدوبدانید که
“این ماهستیم که میگذریم وزمان همیشه باقی است”
۲-از یک تقویم ساده هفتگی استفاده کنید
در این تقویم برای هرروزتان یک صفحه درنظربگیریدوآن راتقسیم بندی ساعتی کنید(مثلاازساعت شش صبح تا ده شب) درهرخانه یکساعتی ,جای کافی برای نوشتن برنامه خودمنظورنمائید.این تقویم راهمیشه همراه داشته باشید
۳-یک تقویم ساده ماهانه داشته باشید
دراین تقویم برای هرروزتان یک صفحه درنظربگیریدوبرنامه های آینده خود را درآن صفحات یادداشت کنید
۴- برنامه هفته آینده خود را از پیش طرح ریزی کنید
هرجمعه شب یک ساعت وقت بگذارید وتمام برنامه هائی را که در تقویم ماهانه نوشته اید به صورت منظم وساعت بندی شده به تقویم هفتگی منتقل کنید.وقتی ببینید چندین خانه زمان در تقویم هفتگی شما خالی است احساس آرامش خواهیدکرد
۵-هریک از خانه های یکساعته تقویم هفتگی را یک سرمایه درنظربگیرید
هریک ساعت شما نشانگر فرصتی برای سرمایه وقت وعمرتان است. این که چگونه درهرخانه سرمایه گذاری کنید تعیین کننده سود فردای شماست. “هرچه در خانه های امروز بکارید درخانه های فردا درو می کنید”
۶-حتی المقدور برای همه جزئیات برنامه ریزی کنید
سعی کنید همه کارهایتان بابرنامه باشد مثلا زمان خواب,غذاخوردن, ورزش کردن,مطالعه,کارهای معنوی,تماشای تلویزیون,خریدو…
“وحتما زمانی را به خانواده وفرزندانتان اختصاص دهید”
همه وهمه را برنامه ریزی کنید
۷-فکرتان را درهمان خانه ای نگه دارید که مشغول انجامش هستید
درهرخانه ای هستیدتمام توان وفکرتان را کاملا معطوف به کاری کنید که در آن خانه نوشته اید.حتی یک لحظه هم راجع به برنامه ساعت بعدی ویاکارناتمام ساعت قبلی فکرنکنید
۸-به فعالیت های غیرفوری وخارج از برنامه پاسخ “نه” دهید
تنهاچیزی که بایدبرایتان مهم باشد کاری است که باید درخانه(زمان) فعلی انجام دهید.لذا درصورت لزوم در اطاق را ببندید,تلفن راقطع کنید,وخواهش کنید مزاحمتان نشوند-به استثنای موارد فوق العاده مهم-
۹-یک وقت آزاد برنامه ریزی نشده را به خودتان اختصاص دهید
ضروری است همیشه وقتی برای تلف کردن برای خودتان درنظربگیرید. البته این وقت نیزباید ازقبل تعیین شده ودر تقویم یادداشت شود تا حواستان پرت نگردد
۱۰-برنامه ای را که تنظیم کردید موبه مو اجرا کنید
بدانید برنامه شما همان قدر موفق وسودمند خواهد بود که شما خود را متعهد به انجام آن میدانید. برای این کار همیشه تقویم هفتگی راهمراه داشته باشید ومکررا به آ ن رجوع کنید ومرتبا از خود بپرسید
آیا در این لحظه همان کاری را که بایدانجام دهم انجام میدهم
بااستفاده از این ده روش ساده وقت وزندگی خود را برنامه ریزی وسامان دهی کنیدتا هم زمان بیشتری برای کسب چیزهای بیشتر(اعم از مادی یامعنوی) داشته باشیدوهم همیشه با آمادگی قبلی با مسائل روبرو شوید
موفق باشید