پیشاپیش سال ١٣٩١ خورشیدى برابر با سالِ :
٧٠٣۴ میترایى آریایى و
٣٧۵٠ زرتشتى و
٢۵٧١ شاهنشاهى را شاد باش میگویم
هرچند از هجرت ١٣٩١ سال میگذرد ولى سرزمین آریایىِ من :
۵۶۴٩ سال قبل از آن نوروز را جشن میگرفت و
٢٣۴٧ سال پیش از آن مردمانِ این دیار خدایى را ستایش میکردند و کوروش
١١٨۵ سال قبل از آن دوستى را در جهان گُستراند.
آرى پیشینهِ سرزمین من بسى بیشتر از ١٣٩١ سال است.