تقویمی نباشیم ،توی تقویم دنبال مناسبتها نگردیم.به خودمان نگوییم:امروز روز سالمندانه خوبه که برویم آسایشگاه دلشون خوش بشه.

باید هروقت که توانستیم دل سالمندان راشاد کنیم.

به نظرم روز مادر ،روز پدر مال غربیهای بی عاطفه است که برای بودن درکنار والدین ورفع تکلیف یا ادای فرزندبودن را درآوردن،و یا به نمایش گذاشتن عواطف و روابط خانواده دوستی چنین روزهایی رااختراع !!کرده اند

دیدارمادروپدرولذت بردن از موهبت وجودشان روزوشب نمیخواهداگرتقویمی شدیم ومناسبتی رفتار کردیم آنوقت …

آنوقت باید روزهای دیگری را هم توی تقویم یادداشت کنیم هرچند روزهایی ناخوشایندباشند

-سالگردمادر

-چهلم پدر

-آخرین سیزده بدری که توجمع خانواده بودم

-آخرین باری که…

وخیلی چیزهای دیگرکه حاصلی جزحسزت وآه وافسوس برایمان نخواهدداشت

به یاد داشته باشیم :زمان هیچ وقت به عقب برنمیگردد .

به یادداشته باشیم :زمان هیچگاه نمی ایستد

به یادداشته باشیم:بعضی چیزها یا کسانرا که از دست رفت هرگز نمیتوان به دست آورد