*دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.

*خداوندا دستهایم خالی است ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم را توانا گردان یا دلم را ازآرزوهای دست نیافتنی خالی کن.

*اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

*آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .

*وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما.

*سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .

*اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .

*افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

*پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

*کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم.

*کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .

*انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

*همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد.

*تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است.

*دشوارترین قدم، همان قدم اول است .

*عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

*آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

*وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید.