از جواب های رسیده آقایان مجدی عرب وایمان مجدی عرب وخانم محبوبه مجدی فرزند محمد رضا جواب صحیح داده بودند خانم عروس مرد بوده ومرد هم پدر شوهرش بوده است