این بار کسی جواب مسئله ریاضی را ندادند شاید مشکل بوده ویا شایدهم حوصله کلنجاررفتن با ریاضی را نداشته اند پرسیده بودم در سری اعداد۴-۳-۲-۱ عدد بعدی چه عددی است ومی دانیم۵ نیست واما جواب: عدد مورد نظر از رابطه a+(a-1)(a-2)(a-3)(a-4) بدست می آید اگر به جای aبه ترتیب اعداد۱و۲و۳و۴را قرار دهیم اعداد۱و۲و۳و۴ بدست می آیند واگر عدد ۵ را قرار دهیم نتیجه می شود ۲۹=۱×۲×۳×۴+۵ بنابراین عددبعدی۲۹ میباشد