آقای حسین مجدی نسب

فرزند آقای محمدعلی مجدی نسب

نوه مرحوم حاج غلامرضا

ساکن اهواز