خواجه رحیم مجدی
فرزند خواجه نقی
نام فرزندان :
حمید – مسعود – ناصر – علی
پروین – فخری – فریال – گیتی
مزار ایشان در مقبره خانوادگی اش واقع در بقعه محمد بن جعفر طیار جنب درب ورودی می باشد
ایشان یکی از سرمایه داران و بزرگان دزفول و درعین حال فردی با اقتدار بودند که در مورد اقتدار ایشان داستان های زیادی رایج می باشد