غلامحسین مجدی

فرزند حاج رشید

متولد ۱۳۴۱

فرزندان

میلاد – مونا