خواجه محمود مجدی نسب

فرزند ملک

فرزندان

حجت – احمد

فریده – فریبا – فرخنده – پروانه – فرزانه – لیلا