خواجه محمود مجدی نسب

متولد : ۱۳۲۴

نام  پدر : خواجه ابوالقاسم                                        نام مادر : فاطمه فرزند خواجه کره

همسر : سیده پروین هاشمی

شغل : کارمند بازنشسته  اداره جهاد کشاورزی

دارای سه فرزند به نام های:

فائقه (کارشناس علوم آزمایشگاهی و لیسانس زبان)- فواد (کارشناسی ارشد کشاورزی) – فیروزه (کارشناسی پرستاری)