امام صادق (ع) می فرماید:
المومن بین مخافتین : ذنب قد مضی لا یدری ما صنع الله فیه و عمر قد بقی لا یدری ما یکتسب فیه
انسان با ایمان همواره از دو چیز نگران است . از گناهان گذشته خود که نمی داند خدا با او چه رفتار می کند ؟ و از عمر باقیمانده که نمی داند خود چه خواهد کرد؟
شرح کوتاه :
بارزترین نشانه ایمان ؛ احساس مسئولیت است ؛ احساس مسئولیت در برابر اعمالی که انجام داده و احساس مسئولیت در برابر وظائف و تکالیفی که در پیش دارد.
آن کسی که این دو احساس را دارد همواره به فکر جبران کوتاهیهای گذشته است و همچنین در فکر پیدا کردن بهترین راه ممکن برای استفاده از فرصتهای باقیمانده ؛ و این هر دو رمز تکامل و پیشرفت یک انسان یا یک ملت است ؛ مردمی که نه به اعمال گذشته می اندیشند و نه به فکر ساختن آینده اند ؛ افرادی بینوا و بد بختند.