بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند
چوعضوی به دردآورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
با تشکر از مردم خیرخواه و خیر دوست دزفول که در مراسم جمعه۹۲/۱۰/۲۷در محل پارک دولت با همشهریان و هم استانی های خود که دچار بیماری سرطان می باشند احساسا همدردی کردند هرچند این به لحاظ مادی ارزش چندانی نداشت ولی به لحاظ معنوی سرشار بود از فضایی معنوی و نورانی که انسان با دیدن این شورو اشتیاق به وجد می آمد و نتیجه ی آن جمع آوری ۱۷میلیون و ۶۰۰هزارتومان بود.
امیدوارم در چنین برنامه هایی حضور مستمر خاندان بزرگ مجدی چشمگیر باشد.
وعده ی دیدار ما دو هفته ی آینده جشنواره ی غذا(خیرین مدرسه ساز).
مکان و زمان دقیق آن به اطلاع شما خاندان گرامی اعلام خواهد شد.

IMAG0567

IMAG0582