خیلی جالبه، امتحان کنید 
هر جاى دنیا رو بزنید تا آدرس و نقشه آن را ببیند اسم خیابان رو به هر زبانی بزنید و تصویر آن را فوری ببینید.
برای زبان فارسی امتحان کردم خیلی نقشه دقیقی داره شگفت زده شدم
showmystreet.com