زری مجدی نسب

نام پدر : خواجه رضا                         نام مادر: کوچک

نام همسر: حاج هادی

فرزندان:

عبدالرحمان – عبدالرحیم – عبدالحمید