وقتی که جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴م آغاز شد، هیچ کس اتخمین نمی زد که جنگ چهار سال طول بکشد. از آنجا که اکثر مردانی که قادر به کار بودند یک به یک به خدمت ارتش درآمده بودند، زنان مجبور شدند به عنوان کارگر جانشین آنها شوند؛ البته این مسئله در ابتدا در حومه شهرها رخ داد. با ادامه جنگ، در اغلب موارد زنان راه خود را به صنایع یافتند. در تمام کشورهای متخاصم، زنان در کارخانهاسلحه سازی در مقیاس گسترده استخدام شدند و به این ترتیب به جزئی ضروری از فعالیت های جنگی تبدیل شدند.

 کارخانه توپخانه در آلمان، سال 1916م

زنان به عنوان کارگران تسلیحات سازی (1916/1917)

زنان به عنوان کارگران تسلیحات سازی (1916/1917)

زنان به عنوان کارگران تسلیحات سازی (1917)

زنان به عنوان کارگران تسلیحات سازی (1917)

کارگران زن در تسلیحات سازی پاریس (1916م)

 

یک زن در محل کار در کارخانه تسلیحات، در حدود 1914.

یک زن جوان در تسلیحات سازی انگلستان (حدود 1916م)