حاجیه خانم زهرا مجدی نسب

فرزند مرحوم حاج غلامرضا

و همسر حاج مرتضی مجدی نسب فرزند خواجه ابوالقاسم

اسامی فرزندان:

مهران – مهدی – مژگان – محبوبه