امام صادق (ع) می فرماید:
صلاح حال التعایش و التعاشر ملا مکیال ثلثاه فطنته و ثلثه تغافل .
ترجمه :
اصلاح وضع زندگی و معاشرت با پیمانه ای انجام می شود که دو سوم آن هوشیاری است و یک سوم آن بی اعتنائی و تغافل !
هیچ کاری بدون مطالعه و نقشه و هوشیاری سر نمی گیرد . همچنین هیچ کاری بدون بی اعتنائی هم به سامان نمی رسد.
به تعبیر بهتر و روشنتر : اگر ما بخواهیم بدون مطالعه و دقت کار کنیم مواجه با شکست خواهیم شد ولی اگر بخواهیم برای تمام احتمالات ممکن و حوادث پیش بینی نشده به هنگام انجام کارها خود معطل سازیم به این آسانی قادر بر انجام کاری نیستیم و برای یک کار باید سالها مطالعه کنیم ؛ و نیز برای انتخاب دوست و شریک و همسر و مانند آن لذا فرموده دو سوم وقت و یک سوم بی اعتنائی .