چه عددی رو تقسیم بر چه عددی کنیم که حاصل ان عدد ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ بشود ؟
حالا چه عددی رو تقسیم بر چه عددی کنیم که حاصل ان عدد ۹۸۷۶۵۴۳۲۱ بشود ؟