۹ گلوله داریم که ۸ تا از آنها هم وزن هستند و یکی دیگر وزنش بیشتر است چگونه با دو بار توزین کردن می توان گلوله سنگین تر را پیدا نمود؟