عکس ها به ترتیب حضور خانواده ها در مراسم منتشر می شود.
عکاس:
آقای مهدی مجدی نسب فرزند محمد باقر

AU6A9308 AU6A9310 AU6A9311 AU6A9313 AU6A9314 AU6A9315 AU6A9316 AU6A9317 AU6A9319 AU6A9320 AU6A9321 AU6A9325 AU6A9326 AU6A9327 AU6A9329 AU6A9332 AU6A9334 AU6A9335 AU6A9336 AU6A9337 AU6A9339 AU6A9341 AU6A9342 AU6A9344 AU6A9345 AU6A9348 AU6A9351 AU6A9352 AU6A9353 AU6A9354 AU6A9355 AU6A9356 AU6A9359 AU6A9360 AU6A9361 AU6A9362 AU6A9364 AU6A9367 AU6A9370 AU6A9371 AU6A9372 AU6A9373 AU6A9374 AU6A9376 AU6A9380 AU6A9381 AU6A9383 AU6A9384 AU6A9386