مجموع ارقام لازم برای نوشتن اعداد از ۱تا یک میلیاردچقدر است؟