انسان قدرت و توانایی آن را دارد که نومیدی را به امید، و شکست را به پیروزی و اشک را به خنده تبدیل سازد مشروط به آن که به زندگی و شگفتی های آن، به لذت ها، ناامیدی ها، تلاش ها، رنج ها، و دردها «بله» و جواب مثبت دهیم.
اگر بکوشیم واژه هایی از قبیل: بله، امکان دارد، همیشه، امیدوارم، می توانم، را در فرهنگ لغات خود و اعضای خانواده وارد کنیم آن گاه شاهد تجلی شادی ها خواهیم بود. ما قدرت آن را داریم که همه پدیده های شادی بخش زندگی را در اختیار داشته باشیم و آن ها را برای خود خلق کنیم. فقط کافی است تصمیم به تغییر بگیریم. اگر تصمیم بگیریم از امروز هر لحظه با عشق و غوطه ور در عشق زندگی کنیم معنی و مفهوم حیات و شاد زیستن را بهتر درک خواهیم کرد و از آن لذت خواهیم برد.
● شاد زندگی کردن به چه معناست؟
انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است. داشتن پول و اموال نشانه خوشبختی و بی نوایی و فقر نشانه بدبختی نیست.
اگر چنین بود ثروتمندان باید شادترین و فقرا بدبخت ترین افراد باشند. در حالی که همیشه چنین نیست. تمام شورها، شوق ها و لذایذ بهشت زندگی منتظر کسانی است که با کوشش و تفکر و مقاومت، خود را به این بهشت می رسانند. بهشت در نزدیکی ماست ولی فقط برای کسانی متجلی می شود که دلشان ناب و بی غش باشد.
وقتی احساس خوبی درباره خود دارید، دیگران هم بهتر از همیشه به نظر می رسند. جهان بازتاب واکنش رفتار خود ماست. وقتی از خودمان بیزاریم از همه بیزاریم و وقتی به همین که هستیم عشق می ورزیم ، تمام جهان در نظرمان دوست داشتنی است.
پس بهتر است افکار شاد و سلامت داشته باشیم و سلامتی را حق انسانی و شایسته خود بدانیم. با خود ملایم باشیم و خانواده خود را بپذیریم. بدانیم که یکی از کلیدهای شادی و خرسندی تمرکز ذهن بر لحظه حال است. این لحظه تنها زمانی است که در اختیار داریم و از لحظه بهترین چیزی را که می توانیم بسازیم «شادی» است.
آبراهام لینکن گفته: اغلب مردم تقریباً «به همان اندازه شاد هستند که انتظارش را دارند.» و به گفته روانشناسی دیگر: قلم و کاغذ و رنگ در اختیار شماست. بهشت را نقاشی کنید. بعد وارد آن شوید.
● شیوه های به دست آوردن احساس شادی در زندگی
الف) در حال زندگی کنیم: غبار گذشته را از شانه هایمان فرو ریزیم. هر اندازه در تیرگی گذشته قدم برداریم از نور و درخشش آینده دور خواهیم شد. فرو ماندن در گذشته، فروماندن در سیاهی و تاریکی و ظلمت است. «کلید شادی و خوشحالی متمرکز ساختن ذهن بر لحظه حال است.»
در گذشته زندگی کردن و افسوس خوردن، دردی را دوا نمی کند. باید از گذشته و ناکامی های آن درس گرفت و بنای موفقیت را در زمان حال پی ریزی کرد. تا آینده ای روشن پیش رو داشته باشیم.
ب) ببخشیم: وقتی از بخشش دیگران امتناع می کنیم در واقع این ما هستیم که رنج می بریم در بیشتر اوقات فرد «مقصر» خبر ندارد که در سر ما چه می گذرد، در حالی که ما خویش را در کانون رنج های روانی قرار داده ایم. وقتی راه بخشش را برمی گزینیم، وقتی تغییر می کنیم، دیگران هم تغییر می کنند، وقتی نگرش خود را نسبت به دیگران عوض می کنیم آن ها هم شروع به تغییر رفتار خود می کنند.
ج/۹ مثبت بیندیشیم: تفکر مثبت سازنده است و تفکر منفی مخرب، زیرا دارندگان تفکر مثبت به آن چه مطلوب آن هاست فکر می کنند و آنگاه الزاماً به سوی این اهداف کشیده می شوند. همیشه به آن چه می خواهید فکر کنید.
د) ناامید و مایوس نشویم: در مسیر زندگی امید خود را از دست ندهیم و مایوس نباشیم. هرگز فکر نکنیم راهی که پیش گرفته ایم، آخرین راه است، پیوسته به دنبال راه های دیگر باشیم چرا که:«عاقبت جوینده یابنده بود.»
و) با خودمان صادق و روراست باشیم: صادق نبودن با خود، آسیب رسانتر از احترام نگذاشتن به خود است. مواردی که با خود روراست نبوده ایم بنویسیم و راه صادق بودن را با بررسی خطاهای خود بیابیم.
و سخن دیگر این که هنگام روبه رو شدن با وقایع ناگوار نیز با تسلط بر محیط بکوشیم شادی از دست رفته را دوباره به محفل وجودمان دعوت نماییم.
در این رابطه توصیه هایی ضرورت دارد:
▪ فکر کردن غیر از غصه خوردن است، غصه خوردن هیچ دردی را دوا نمی کند و فایده ای ندارد. در حالی که بر اثر فکر کردن راه هایی برای رفع نگرانی ها پیدا می شود.
▪ هیچ مشکلی تا ابد باقی نمی ماند، پس برای رفع یا فراموشی مشکل پیش قدم شویم.
▪ غم و افسردگی مسری است وقتی قیافه ما اندوهناک باشد، دیگران هم افسرده و ناراحت می شوند. وقتی شاد باشیم چهره دیگران هم شاد می شود.
▪ گذشته هرگز مساوی آینده نیست. هر چند که با ناملایمات روبه رو شده ایم. می توانیم فکر کنیم که دوران بدبختی به پایان رسیده و خوشبختی از فردا شروع می شود.
راز شاد زیستن، انجام دادن آن چه دوست داریم نیست، دوست داشتن آن چیزی است که انجام می دهیم.
منبع:روزنامه جوان