جامه  عید   و   نسیم    فرودین             هلهله    با   بچه ها، یادش بخیر
خانه  دزفول  و  شوق   کودکی              تخته  تخته    قندها، یادش بخیر
قصه های  بی بی  و  قلیان   او             منقل   و  مقاش ها، یادش بخیر
شعرهای   مولوی   ذکر    پدر               حکمت  و  اندرزها، یادش بخیر
ظرف  قیماق  و حلیم   و  لوبیا               آن  حدیث صبح ها، یادش بخیر
طعم  شیر  و  مزه  جانا نه اش             آن پنیر و ماست ها، یادش بخیر
نان   دلچسب     تنور   خانگی             دود وهلپ شعله ها، یادش بخیر
فصل گرما  در  شوادون  خنک              آب حب و کوزه ها، یادش بخیر
دلکش وپوران و صوت مرضیه                رادیو  در  خانه ها، یادش بخیر
کوی قلعه، مسجد و صعباد شهر          کوچه  و  دربندها ، یادش بخیر
کهنه بازار  و  صداهای  چکش             مسگر  و خراط ها، یادش بخیر
بازی و کولی گرفتن از حریف               ضربه  با چوگته ها، یادش بخیر
آ جلال   و  احمد  و عبدالحسین         جمع  خوب   یارها، یادش بخیر
سید علی  صیاد  با  تیر و کمان          صید آن گنجشک ها، یادش بخیر
دیگ جیل  آبگوشت  کنج  تنور            بوی آن درکوچه ها، یادش بخیر
بهر ختمی در جون  برگ  کنار            هن وهن ازسینه ها، یادش بخیر
بانک و فریاد  ” بیو حلوا  قپت”            سکه ای درکاسه ها، یادش بخیر
مش ملا پل  با عصای  چوبیش          شوروحال روضه ها،یادش بخیر
مش ملا باقر   علیم    شهر  ما         مکتب و سرمشق ها، یادش بخیر
مش کریم اسطوره  خلق و صفا         سنگر  و  کفاش ها، یادش بخیر
پیر روبند  و  خروس اندر حرم            ذبح و ذکر و نذرها، یادش بخیر
رود دز سرچشمه حظ  و حیات          آسیاب   و  سفه ها، یادش بخیر
راه بن جعفرچه خاکی بود وسخت     چاله ها و سنگ ها، یادش بخیر
باغ شمس آباد و صحرای قمش        چیدن    بابونه ها  ، یادش بخیر
لذت  صرف  غذا   زیر   کنار             توپ و تاب و خنده ها،یادش بخیر
باغ  فراش و فلاحت  در  بهار           بوی گلها ، فاش ها، یادش بخیر
قلبهای  مردمان  سنگی    نبود        جوشش احساس ها، یادش بخیر
با وفا    بودند    یاران     قدیم          گرمی    پیوند ها ، یادش بخیر
موسپیدان صاحب رای و جلال          رفعت   اندیشه ها ، یادش بخیر
گرچه دوران بر نمی گردد دگر          عزت آن  رفته ها ، یادش بخیر