شَعبون پرپرک رمضون درازَک/

اومَه رَمضون ای نَه مبارک/

ماه گُسنی و تُشنی اومَه مردم/

اّ تشنی مَری گَسُمَه گَژدُم/

شعبون لفِ تیر تخشِ گّرده/

مه روزه چی گاله پشتِ سرده/

شعبون مَری تشْ سوریه خورده/

مه روزه مَری قَل یخِ سرده/

شعبون کُچکلوزه نِسّه پا دیک/

ای لف گگه مرده بْزَنه چیک/

عفتو هَنی شووه بِدرایَه/

مَعدَم تا شو زحِ وِلایه/

روزا به مثالِ عمرِ کَفتار/

هر سالِ بووه بَتَر اَ پارسال/

ماه ضحف و بی حولیه مردم/

مردم بِزنن اّ گُسنی سَر سُم/

عفتو مخو ریشَمونَه سوزه/

اَمسال بخدا بْ کُشم ای روزه/