آقای علی شیخ نجدی
نام پدر: عبدالامیر
نام مادر: نسرین مجدی فرزند حسین