آقایان  محمد باقر مجدی نسب – محمد حسن مجدی نسب – عبدالامیر مجدی زاده – ناصر مجدی – علیرضا مجدی نسب – رضا مجدی – محمد مجدی نژاد – محمدرضا مجدی نسب