در مانده….

     پل باستانی دزفول

  خطر تا بی نهایت

   همه کفش ها را درآوردند و به مسجد رفتند او پایش را درآورد و به مسجد رفت…..