مجوعه هفتم از آثار خودم و پیشکش میکنم به خوانندگان محترم سایت امیدوارم که مورد قبول واقع بشه .

منطقه چال کندی دزفول

منطقه چال کندی دزفول

منطقه چال کندی دزفول

منطقه چال کندی دزفول

رمل های شنی کویر مرنجاب

رمل های شنی کویر مرنجاب

آسمان پر ستاره کویر مرنجاب

آسمان پر ستاره کویر مرنجاب

قبرهای گورستان وادی السلام نجف اشرف

قبرهای گورستان وادی السلام نجف اشرف

رودخانه دز با دورنمای پل باستانی دزفول

رودخانه دز با دورنمای پل باستانی دزفول

پدری کودکش را در سبد حمل میکند - اربعین ۹۳

پدری کودکش را در سبد حمل میکند – اربعین ۹۳

با کمر خمیدش سلامی داد به امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) رفت اما چند قدمی بیشتر برنداشته بود که برگشت. دوباره سلام داد و رفت و این کار ۲ بار دیگه تکرار شد. وقتی بهش گفتم پدر دلیل خاصی داشت پدر که ۴ بار سلام دادی. با همون لهجه زیبای گیلانی گفت پدر ۸۲ سال سن دارم.ممکن اینبار بار آخر باشه که اومدم

با کمر خمیدش سلامی داد به امام هشتم شیعیان امام رضا (ع) رفت اما چند قدمی بیشتر برنداشته بود که برگشت.
دوباره سلام داد و رفت و این کار ۲ بار دیگه تکرار شد.
وقتی بهش گفتم پدر دلیل خاصی داشت پدر که ۴ بار سلام دادی.
با همون لهجه زیبای گیلانی گفت پدر ۸۲ سال سن دارم.ممکن اینبار بار آخر باشه که اومدم