مرحوم حاج عبدالمحمد شیخ نجدی فرزند شیخ علی برادر حاج حسین شیخ نجدی ، حاج حسن مجدی  و حاج فاطمه شیخ نجدی میباشند .