خواجه مظفر مجدی نسب

فرزند خواجه محمدعلی

نام فرزندان:محمد – مهدی – الهام