۱- خودکار میخری۵۰۰ تومن

ولی

لاک غلط گیر میخری ۲۰۰۰ تومن،

تو این زندگی حتی روی کاغذ هم اشتباه کنی

برات گرون تموم میشه؛

پس

دقت کن…

۲-امروز که از خواب بیدار شدم

از خودم پرسیدم: زندگی چه می گوید؟

جواب را در اتاقم پیدا کردم…

پنکه گفت: خونسرد باش!

سقف گفت: اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت: دنیا را بنگر!

ساعت گفت: هر ثانیه باارزش است!

آیینه گفت: قبل از هر کاری، به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت: به روز باش!

در گفت: در راه هدف هایت، سختی ها را هُل بده و کنار بزن!

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن!

۳-اگر می خواهی خوشبخت زندگی کنی

هیچوقت خودت را با کسی مقایسه نکن

و …………….

هرگز کسی را با خودت مقایسه نکن

خوب یا بد ٫ زشت یا زیبا

تو خودت هستی ٫ خودِ خودت

خیلی وقت ها برای مردم زندگی می کنیم، از امروز تمرین کنیم تا برای خودمان باشیم