و چون آغازگر قرآن سوره حمد است،اولین مطلبم را با اشاره ای به این سوره آغاز می کنم

در سوره حمد ۷ حرف عربی نیامده:

ث،ج،ز،ش،ف،خ،ظ …به این دلایل:

ث:اول ثبور است به معنای هلاکت و بلا و کسی که این سوره را بخواند از بلا و هلاکت دور است.

ج:ابتدای جهنم است و خداوند تلاوت کننده این سوره را از جهنم دور سازد.

ز:اول زقوم است و تلاوت کننده این سوره از درخت زقوم نمی خورد.

ش:اوا شقاوت است و قاری این سوره هرگز دچار شقاوت نمی شود.

ف:اول فراق است و قاری این سوره هرگز دچار فراق و جدایی از خداوند نمی شود.

خ: اول خوف است و قاری از سوره هیچ وقت خوف از جهنم ندارد.

ظ:اوا ظلمات است و کسی که سوره حمد را بخواند از ظلمت ها، غفلت و جهل دور می ماند.