خواجه هبت اله مجدی

فرزند خواجه محمدرضا

همسر: خانم شنبه زاده

شغل : دارای دفتر تاسیسات ساختمانی