پریماه  و نیلارز شیخ نجدی

نام پدر هادی شیخ نجدی  فرزند حمید

نام مادر اسماء شیخ نجدی فرزند محمد

پریماه ۹۳/۱۲/۵
نیلارز ۹۸/۴/۲۹