خیلی غصه دار می شوم وقتی این همه بی توجهی از مردم ایران زمین می بینم کارهای بسیار زشتی که روزانه با آنها روبرو می شویم ومتاسفانه رور به رور بدتر می شود واینقدر این کارهای زشت تکرار گردیده اند که به صورت یک عادت برای ما تداعی شده اند برای نمونه چند روز پیش که برای اقامه نماز در خروجی شهرستان خرم آباد بعد از عوارضی توقف کوتاهی داشتم بسیار آزرده شدم ساختمانی که از ساخت آن بیش از چند سال نمی گذرد به زباله دانی تبدیل شده بود که عطای نماز خواندن در آنرا به لقایش بخشیدم دستشویی های بسیار کثیف نماز خانه های بسیار بدبو با ظاهری بسیار دهشتناک وخیل زباله هایی که توسط مومنین بر روی زمین پراکنده بودند ودریغ از یک نظافت چی واین در حالی است که اخذ عوارض از خودروهای عبوری که در صف پرداخت عوارض بودند از ۱۲۰۰۰۰ریال شروع وتا ۶۰۰۰۰۰ریال افزایش نرخ دارد تا کی باید شاهد ندانم کاریهای خودمان باشیم

DSC_0033

DSC_0034

DSC_0035