خانم طیبه مجدی نسب فرزند خواجه پاپی کهنسال ترین بانوی خاندان مجدی هست.ایشالله که عمری با عزت و سربلندی داشته باشند.