به یاد آنکه وجودم برایش همه رنج بوده و وجودش برایم همه مهر.
توانش رفت تا به توانایی برسم و مویش سپید گشت تا رویم سپید بماند.
او که فروغ نگاهش, گرمی کلامش و روشنی رویش سرمایه های جاودانی زندگی من است.
او که راستی قامتم در شکستی قامتش تجلی یافت.

به مناسبت اولین سالگرد در گذشت پدر مهربانمان روز پنج شنبه مورخ ۹۲/۰۹/۱۴از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰ مجلس بزرگ داشتی بر سر مزارش واقع در شهید آباد قطعه مجدیان برگزار خواهد شد.

روح همهٔ پدرانمان در این شب جمعه شاد باشه.

فرزندان خواجه میرزاعلی