2013-04-18 03.12.48

سه نسل در قاب یک تصویر

خانم معصومه مجدیان و دختر و دامادشان خانم سپیده مجدیان و آقای علی جلودار. بهار جلودار ،دختر سپیده و علی