May 23,2022 | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
خاندان مجدی،نوشیروان کیهانی زاده،تاریخ،مصدق سید ضیا،ایران،کودتای۱۲۹۹،رضا شاه،شاهرخ میرزا تیموری،مسجد گوهرشاد