October 24,2021 | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
خاندان مجدی،نوشیروان کیهانی زاده،تاریخ،مصدق سید ضیا،ایران،کودتای۱۲۹۹،رضا شاه،شاهرخ میرزا تیموری،مسجد گوهرشاد