آقای ایمان مجدی زاده

نام پدر: خواجه پرویز

نام مادر: خانم شهلا مجدی نسب فرزند حاج احمد

نام همسر : خانم سحر مجدی نسب فرزند حاج فریدون

ساکن : تهران