در گذشته نه چندان دور خاندان بزرگ و معظم مجدی همواره در امور سیاسی وعمرانی شهرمان دزفول یکی از ارکان مهم بوده و در این امور موثر و با قدرت شرکت داشته اند و همیشه جزء اعضای تصمیم گیرنده در شهر بوده اند و همچنین با نفوذ و احترامی که در بین مردم داشته اند به حل مشکلات و اختلاف مردم همت گماشته اند که از آن نمونه می توان به اتاق مجدی ها اشاره نمود که در زمان خود حلال بسیاری از مشکلات و درگیریهای بوجود آمده در منطقه بوده است.
اکنون که یکی از خاندان بزرگ و معظم مجدی یعنی دکتر احمد(عزت الله) مجدی فر که هم علم و دانش مربوطه یعنی داشتن دکترای شهر سازی که یکی از مهمترین امتیاز برای شهرمان می باشد و هم اینکه انسانی فرهیخته می باشند کاندید شورای شهر گردیده ؛ بر همه ما واجب است که پای صندوق های رای رفته که هم  تکلیف شرعی خود را انجام داده باشیم و هم اینکه با رای دادن به دکتر احمد مجدی فر ؛همچون گذشته که خاندان مجدی در شورای شهر نماینده داشته و در تصمیمات شهر موثر بوده اند ؛ بتوانیم در عرصه سیاسی و عمرانی شهر دخالت داشته و موثر واقع شویم.
وعده ما ۲۴ خرداد ماه پای صندوق های رای و انتخاب دکتر احمد مجدی فر