با توجه به اینکه در خاندان معظم مجدی تعداد زیادی به شغل مقدس معلمی مشغول می باشند ودرنتیجه در طول خدمت خود تجربه های زیادی کسب نموده و خاطرات شیرینی از دانش آموزان و احیانا” خانواده آنان وهمکاران خود دارند و این خاطرات و تجربه ها می تواند برای دیگران مفیدولذت بخش باشد؛ لذا در صورت تمایل می توانید خاطرات و تجربیات گرانبها و خواندنی خود را بصورت دیدگاه به رشته تحریر در بیاورید.