جواب سرگرمیهای ریاضی ۱ تا ۴ به شرح زیر است :

۱- ۱۰۰ = ۷/۰ ÷۷ × ۷/۰ ÷۷

۲- عدد ۶۳۶۷۲ را تجزیه می کنیم می شود : ۲×۲×۱۱×۲۹×۴۹۹ در نتیجه سن همسر ۲۲ سال،سن شوهر ۲۹ و صفحه مورد نظر ۴۹۹ می باشد.

۳-۹( ۹ به توان ۹) اگر ۹ را به توان ۹ برسانیم می شود ۳۸۷۴۲۰۴۸۹ حال این عدد باید به توان ۹ برسد که اگر آن را به توان برسانیم عدد بدست آمده حدود ۹۰۰ کیلومتر طول دارد و اگر برای هر رقم را ۱ ثانیه وقت بگذاریم  در مدت ۱۱ سال این عدد نوشته خواهد شد.

۴-

  ۹۹۹۹۹۹۹۹۹                    ۰

۹۹۹۹۹۹۹۹۸                      ۱

 ۹۹۹۹۹۹۹۹۷                     ۲

.

.

.

.

.

۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰                    ۴۹۹۹۹۹۹۹۹

اگر دقت کنید مجموع ارقام در هر یک از این ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سطر برابر ۸۱ می باشد، پس،  ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰۱=۱+۸۱×۵۰۰۰۰۰۰۰۰  که عدد ۱ مربوط به یک میلیارد است.