2013-04-18 03.09.53

 

آقای عبدالامیر مجدی زاده به همراه همسر محترم

و دختر عزیز (فردیس خانم) و داماد گرامیشان آقای بهزاد مجدی نسب