خواجه حسن مجدی عرب

فرزند: حسین

نام همسر : فاطمه سلطان فرزند خواجه مندنی

فرزندان:

محمدعلی – محمد کاظم – عبدالامیر – غلامعلی – حسین

طاهره – کبری – طیبه – صغری – کفایت – صدیقه